۱۰ دی ۱۳۸۵


سلام
من اومدم.دیدین گاهی می خوای یه کاری بکنی ولی نمی کنی، در ذهنت هزار بارانجامش می دی، اما واقعا انجام نمی دی! قضیه ی بلاگ هم کاملا اینطوری بود...همیشه می دونستم که باید اینو بنویسم و می دونستم اسمش منصفانه خواهد بود!اما این قضیه در سیل حوادث مترقبه و غیر مترقبه سوبژکتیو موند!گذشت... و یهو امروز بی مقدمه اومدم اینجا و خودمو چپوندم تو بلاگ اسپات ... که چی؟!بعله! که ابژکتیو بشه!یعنی بشم!که میخوام اولین پستم تو 2006 باشه که البته نشد! حالا هرچی! به هر حال توی این هاگیر واگیر آخر ترمی این جوری شد که به جای تموم کردن مقاله ی "جبریت اجتماعی هنر"دارم با این قیافه ی بی هیجان بلاگم یه سلام خوابالو بهتون می کنم. خودم می دونم به عنوان یه محقق خیلی سلام فرهنگی ای نبود!حالا اینوداشته باشین.