Aug 14, 2007

گوشم با شماست . حواسم با شما نیست ! عیبی که نداره؟ گوشم بستونه دیگه!؟

No comments: