Jan 18, 2010


I ruin all those moments
خواستم بگویم نوشتنش یک ورِ دیگری هم دارد. آن ورش همین است که من تمام لحظه‌هایی را که از زندگی شخصی‌م نوشتم در زندگی واقعی‌م از دست دادم. این‌جور نیست که تو منظر خودت را که لزومن منصفانه - حتی اگر این بالا نوشته باشی منصفانه- نیست،بنویسی و آب از آب تکان نخورد. آدم با نوشتن حس‌ها و لحظه‌هایی که بهش می‌گذرد، خودش را برای همیشه از آن‌ها محروم می‌کند.

2 comments:

هیروگلیف said...

این طور نیست که از دست برود آن لحظه. تنها ناممکنی اش را به رخ می کشد و حضور خود را به تعویق می کشاند. این طور درست وقتی که از "لحظه" محروم می شوی، از معنایی دیفرنشیال برخوردار ات می کند

ruzbe said...

Mostaqiman shaayad, vali qeyre mostaqimesh momkene! :P