Jan 23, 2007

بعد از تمام اون دلهره ها ، با یه قاشق اغماض ، امروز کمی آرومم . رشته ی افکارم از دستم در رفته کاملا . فقط اومدم بگم باید دید منتقدانه رو حفظ کرد ، نباید وا داد! مطلقا درست وجود نداره

No comments: