Jan 29, 2007

همانا اجسام از آن چه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند و این نشانه ای است برای خردمندان

No comments: