Mar 8, 2007

این کارت جهت من توسط لنا (خواهر گرامی ام) تهیه شده ! من زنی هستم که در هشت مارس بهم توجه شده ! و این انسان شاد در میدل آو پیکچر منم ! روز زن به همتون که زن های زیبای جهانید ، مبارک

No comments: