Jul 21, 2007


کتاب زیورهای زنان ایران ضیاپور رو ورق می زدم ... این عکس نظرمو جلب کرد ... احساس کردم متفاوته ... واسه دوره ی قاجار با اون زن های چاق و سیبیلو که توی همه عکس ها هیجان زده هستن ، بیش از حد آرامش داره و به علاوه جدی و با وقار و از همه بهتر خونسرده ... انگار نه انگار دارن با این پدیده ی جدید و جالب ازش فتوغرافی می کنن ! امتیاز دیگه ای که داره زیبایی متفاوتش با عصر خودشه ... نه خبری از ابروی به هم پیوسته هست ، نه از تن پر گوشت و نه سیبیل های سیاه رنگ ... طره ی گیس سیاهش بیعار افتاده روی شونه ش و حواسش پاک پی چیز دیگه ایه ... بساطش رو زده زیر بغلش و واسه ما تره هم خورد نمی کنه

No comments: