Feb 19, 2008

یکی از مشکلات تاریخ هنر ایرانی خواندن (لااقل برای من) تطبیق تاریخ های شمسی و قمری و میلادی است که توانایی این را دارد که حسابی گیجم کند. شکرخدا توی هر کتابی به یک سبک تاریخ نگاری شده است و در این میان هیچ به فکر اعصاب زعفرانی ما نبودند!وا مصیبتا اگر بخواهی با یک رفرنس فرنگی مقایسه اش کنی! به طبع بنده هم چنین مشکلی داشتم. یادم می آید که یک نفر یک بار کلی برایم توضیح داد که با کلی شامورتی و شعبده قمری را به میلادی حساب کنم. حساب کنم که می گویم کاملا مقصودم حساب کردن و جمع وتفریق است. به هر حال از آن جایی که اینترنت ها جای خیلی بزرگ وگل و گشاد و هیجان آوری است و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن یافت می شود، دو تا سایت را این جا لینک می کنم که اولی تاریخ میلادی را به شمسی و برعکس، حساب می کند و دومی قمری را به میلادی و برعکس.(جل الخالق!) و به این ترتیب آدم رستگار می شود در محاسباتش! مرسی بلتوبیا جان

No comments: