Feb 23, 2008

من عینکی شدم. یک آقای دکتری گفت که مقادیری نمی بینم! من هم قبول کردم. باید بروم برای خودم یک عینک بخرم که آن مقادیری را که نمی دیدم، ببینم
8-)

No comments: