Feb 22, 2008

گوگل ریدر و فیدبازی برایم شده قوطی بگیر و بنشان! یکی کنترل زد بزند تا برسد آن جایی که نمی دانستم چه تفریح خوب بیخودکننده ای است! چقدر اطلاعات غیر ضروری کسب می کنم با غرق شدن در این قوطی! از هرجایش می روی تو یک جای غریبی سر درمی آوری که اصلا لازم نبوده آن جا بروی و البته آن جا که هستی جای جالبی است و خوش هم می گذرد اما نکته اش این جاست که تو نمی خواستی اصلا آن جا بروی. حالا چرا آن جایی؟ آن جا چه می کنی واقعا؟
جوابم فقط این است
گوگل ریدر همانا قوطی بگیر و بنشان است
فکر می کنم به همین زودی کارکرد تلویزیون که این همه باهاش مشکل دارم را توی زندگیم پیدا می کند. کم کم مجبور می شوم حذفش کنم. مثل بیشتر روزهایی که خانه ام و صبح از خودم قول می گیرم تلویزیون را روشن نکنم. معتقدم باید تا جایی که می شود از چیزی که فقط سرگرم می کند، پرهیز کنم. این راه چهارم رستگاری است

No comments: